Thermophile

Thermophile үгийн тайлбар:

  • 55 ° С ба түүнээс дээш температурт ургадаг бичил биетэн; хамгийн бага нь ойролцоогоор 45 ° C байдаг.
  • A microorganism that can grow at temperatures of 55°C or higher; the minimum is usually around 45°C.

Similar Posts