Peptones

Peptones үгийн тайлбар:

  • пептон-тэжээлт орчны азотын эх үүсвэр болдог, усанд уусдаг, уургийг гидролизд оруулагч бодис
  • Water-soluble digests or hydrolysates of proteins that are used in the preparation of culture media.

Similar Posts